Livata Yapanların Hükmü?

SORU

Es selamu aleykum ve rahmetullah Tarık Hocam, Abdullah İbni Abbas (radıyallahu anh)’ın Livata yapan bir kimsenin yüksek bir yerden atılacağına dair kavli sahih midir? Livata yapan bir kimse yüksek bir yerden atılabilir mi? Cezakumullahu hayr.

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve beraketuhu. Hamd Allah’a mahsustur.

Değerli kardeşim sahabe (radıyallahu anhum) livata yapanla yapılanın öldürülmesi hususunda icma etmişlerdir. Ancak öldürmenin keyfiyetinde ihtilaf etmişlerdir. Bazısı ateşte yakılarak öldürülür demiştir, bazısı karyenin en yüksek yerinden atılır ve sonra taşlanır demiştir ve bazısı ölünceye kadar sadece taşlanır demiştir.

Senin sorduğun görüş buyurduğun gibi İbni Abbas (radıyallahu anuma)’ya aittir. Ve sahihtir. Kendisine livatanın cezası sorulduğunda şöyle diyor: “Karyede bulunan en yüksek binadan kafa üstü atılır. Sonra taşlanır.”

Bunu İmam Yahya bin Main (rahimehullah) “Tarih”inde rivayet etmiştir. Ve onun yoluyla el-Beyhaki (rahimehullah) “es-Sunenu’l-Kubra”da ve ed-Dineveri (rahimehullah) “Cevahiru’l-ilm”de tahriç etmişlerdir.

Ayrıca eseri İmam Ebu Bekr ibni Ebi Şeybe (rahimehullah) “Musannef”inde tahriç etmiştir.

Ve İmam el-Âcuri (rahimehullah) Harun bin Maruf yoluyla “Zemmu’l-Livat”ta tahriç etmiştir.

Ve İmam ed-Duri (rahimehullah) Abbas bin Yezid yoluyla “Zemmu’l-Livat”ta tahriç etmiştir.

Yahya bin Main, ibnu Ebi Şeybe, Harun bin Maruf ve Abbas bin Yezid hepsi bu eseri Ğassen bin Mudar’dan, o da Said bin Yezid’ten ve o da Ebu Nedra’dan rivayet etmişlerdir. O da ibni Abbas radıyallahu anhuma’dan işitmiştir.

Yahya bin Main ve ibnu Ebi Şeybe’nin imamlıkları herkesçe malumdur.

Harun bin Maruf için İmam Ebu Hatim “sika” demiştir.

Abbas bin Yezid için Ebu Hatim “saduk” der.

Ğassen bin Mudar için Yahya bin Main ve en-Nesei “sika” derler, Ebu Zura “saduk” ve Ebu Hatim “hadisi salihtir” derler.

Said bin Yezid için Yahya bin Main ve en-Nesei “sika” derler ve Ebu Hatim “salihtir” der.

Ebu Nedra için Yahya bin Main, Ebu Zura ve en-Nesei “sika” demişlerdir. 

Binaen aleyh eserin senedi sahihtir. Ve livata yapmış olanları karyenin en yüksek binasından kafa üstü aşağıya atıp ölünceye denk taşlamak sahabe fetvasına dayanan caiz bir cezalandırmadır. Allah-u Âlem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 11 ay önce