Namaz Kılmayanın Orucu Sahih Midir?

SORU

Selamun aleykum hocam, namaz kılmayan birinin orucu sahih midir?

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem kardeşim namaz kılmayanın tuttuğu oruç sahih değildir. Çünkü namazı terk edenin amelleri kabul görmez. İmam el-Buhari (rahimehullah)’ın Bureyde (radıyallahu anhu) tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyuruyor: Kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa çıkmıştır.”

Buna ilaveten sahih görüşe göre namazın terki küfürdür. Ve kâfirin ibadeti sahih değildir. Namazın terkinin küfür olduğu hususta “Namazı terk eden kimse” başlıklı cevaba müracaat edebilirsin.

Bilakis Ramazan orucunu mazeretsiz ve bilerek terk etmek kendi zatında küfürdür. İmam el-Buhari (rahimehullah)’ın ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyuruyor: “İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Allah’ın Rasûlü olduğuna şahadet getirmek. ve namaz kılmak ve zekat vermek ve hacc yapmak ve Ramazan orucunu tutmak.”

Hadisin delil yönü: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in saydığı beş şey İslam’ın esaslarıdır. Bunlardan birisinin yokluğu üzerine bina edilmiş olan binanın yokluğunu da sağlar. İmam ibni Teymiyye (rahimehullah) şöyle demiştir: “Müslümanlar şahadeti getirmeyenin kâfir olacağında ittifak etmişlerdir. Ama diğer dört ameli terk edenin tekfirinde ihtilaf etmişlerdir… Bu konuda Ahmed’den gelen değişik rivayetler vardır. Bir rivayete göre beş esastan birini terk eden kâfir olur. Bu (İmam Ahmed’in ashabından) Ebu Bekr el-Mervezi’nin ve ibnu Habib gibi Malik’in ashabından bazılarının tercihidir. İkinci bir rivayete göre sadece namaz ve zekâtı terk eden kâfir olur. Üçüncü bir rivayete göre sadece namazı terk eden ve zekât vermemek için devlet imamına karşı savaşan kâfir olur. Dördüncü bir rivayete göre sadece namazı terk eden kâfir olur. Beşinci bir rivayete göre dört amelden birini terk etmesiyle kâfir olmaz. Bunlar hepsi seleften maruf olan sözlerdir. El-Hakem bin Uteybe şöyle demiştir: “Kim namazı kasten terk ederse kâfir olur. Kim zekâtı kasten terk ederse kâfir olur. Kim haccı kasten terk ederse kâfir olur. Kim Ramazan orucunu kasten terk ederse kâfir olur.” Ve Said bin Cubeyr şöyle demiştir: “Kim namazı kasten terk ederse Allah’ı inkâr etmiştir. Kim zekâtı kasten terk ederse Allah’ı inkâr etmiştir. Kim Ramazan orucunu kasten terk ederse Allah’ı inkâr etmiştir.” (Mecmuu’l-Fetava 7/302)

Evet! Cumhur ulemaya göre Ramazan orucunun terki ancak farziyetini inkâr etmekle beraber küfürdür. Lakin selef yanında bu husus ihtilaflıdır. Delillerin desteklediği ise beş esastan birinin terki küfür olmasıdır.

Binaen aleyh namaz kılmayanın orucu sahih değildir. Allah-u Âlem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 9 ay önce