Teravih Namazında Kur’an’dan Okumak Caiz mi?

SORU

Esselamu aleykum ve rahmetullah. Teravih namazında imamın Kur’an-ı Kerim’i eline alıp okuması ve cemaatin arabçasından ya da mealinden takip etmesi caiz olur mu hocam?

CEVAP

Ve aleykumusselamu ve rahmetullahi ve beraketuhu. Hamd Allah’a mahsustur.

Evet, kişinin münferiden ve cemaat halinde olsun nafile namazlarında mushaftan okuyarak namaz kılması ve kıldırması caizdir.

İmam ibnu Kudame (rahimehullah) şöyle der: “Ahmed şöyle demiştir: “Kişinin gece namazını mushaftan bakarak kılmasında bir beis yoktur.” Kendisine farzlar sorulduğunda “Hayır! Farzlar hakkında bir şey işitmedim” demiştir. (el-Muğni 1/335)

Çünkü Ebu Bekr el-Esrem’in ve ibnu Ebi Davud’un kendi senetleriyle ve İmam el-Buhari (rahimehullah)’ın muallaken “Sahih”inde rivayet ettiği haberde Aişe (radıyallahu anha) hizmetçisi Zekvan’a Ramazan gecelerinde kendisine namaz kıldırmaya emretmiştir. O da mushaftan okuyarak namazı kıldırırdı. Ve İmam ez-Zuhri (rahimehullah)’a Ramazan gecelerinde mushaftan okuyarak namaz kılan adam sorulduğunda “en hayırlılarımız mushaftan bakarak kılarlardı” demiştir.

Bu mevzuda sadece Hanefi mezhebi cevaz vermemiştir ve mushaftan okuyarak kılınan namazı batıl görmüştür. Ancak Aişe (radıyallahu anha)’nın ameli ve İmam ez-Zuhri (rahimehullah)’ın bu ümmetin en hayırlılarından naklettiği, bu görüşün yanlışlığına delildir.

En-Nevevi (rahimehullah) şöyle der: “Kişi namazda Kur’an’dan okusa namazı batıl olmaz. Okuduğunu ezbere bilsin veya bilmesin. Bilakis Fatiha suresini ezbere bilmiyorsa bu üzerine vacip olur. Bu bizim mezhebimizdir. Malik’in mezhebidir ve Ebu Yusuf, Muhammed ve Ahmed’in mezhebidir.” (el-Mecmuu 4/27)  

Bizim mezhebimiz derken kast ettiği Şafiilerdir. Ebu Yusuf ve Muhammed (rahimehumallah) ise iki büyük Hanefi imamlardır. Ve Ahmed İmam Ahmed (rahimehullah)’tır.

Binaen aleyh imamın teravih namazında Kuran’ı eline alıp okumasında bir beis yoktur.

Cemaatin Arapçasından veya mealinden takip etmesine gelince, hacet varsa Arapçasından takip edebilir. Ama zaten imam mushaftan okuduğuna göre cemaatin de mushaftan takip etmesine hacet olmamalı. Ama mealden takip etmesi caiz değildir ve namazı bozar çünkü meal Kuran değildir. Allah’u A’lem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 10 ay önce